วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) ทะเบียน กฉ 6678 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถ รับ ? ส่ง โดยสารไม่ประจำทาง โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครััว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.อบต.โจดม่วง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำ โปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยชุดโปรแกรมสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง