วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และวัสดุอื่น ๆ เพื่อบริการประชาชน โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสวัสดิ์ นากรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านชาดโง หมู่ที่ 8 ไปทางวัดบ้านชาดโง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาทีมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง