การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................................................................................
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม5บทความ [ 27 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม5บทความ [ 27 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรด้วยระบบ Local MOOC [ 25 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังชยะเปียก [ 18 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง [ 23 ส.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
กองสวัสดิการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพตำบลโจดม่วง [ 7 ส.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายน้ำประปาหนองกระเดา หมู่ 8 [ 20 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะ เดือน กรกฏาคม 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
กำหนดการออกเก็บขยะ เดือน พฤษภาคม 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
กำหนดรับสมัครนักเรียน ศพด.โจดม่วง [ 22 ก.พ. 2566 ]
....................................................................................................................................................
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ [ 17 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
รับซื้อขยะเดือนมกราคม 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศ ภ.ด.ส. 3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศ ภ.ดส. 1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]
....................................................................................................................................................
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 25 พ.ย. 2565 ]
....................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]
....................................................................................................................................................