องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


งานวัฒนธรรมชนลาว-เผ่าเยอ ประจำปี 2567


วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567

          ด้วยอำเภอศิลาลาด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุง องค์การบริหารส่วนตำบลโจด่ม่่วง องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ได้กำหนดจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมชนลาว เผ่าเยอ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะริมเสียว หลังที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ของอำเภอศิลาลาด โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

    วันที่ 6 กุุมภาพันธ์ 2567  

             - กิจกรรมนุ่่งผ้าไทยใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณสถานที่ริมน้ำเสียว

            - พิธีเปิดงาน ได้รับเกี่ยรติจาก นายนพ พงศ์พลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานในครั้่งนี้

            - กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง

           - ชมศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

           - ชมหนังกลางแปลง

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

              - กิจกรรมการแข่งขันเรือพาย

              - กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา

              - กิจกรรมโชว์ชุดผ้าไทยพื้นเมือง

             - กิจกรรมการประกวดหนุ่มลาว - สาวเยอ

             - กิจกรรมแข่งขันชกม่วยไทย

       วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2567

              - ประกวดสินค้าการเกษตร (พืช/สัตว์)

              - กิจกรรมพาแลง

              - กิจกรรมการแสดงไหลเรือไฟ

              - ชมการแสดง สไนย์ใจเยอ

           เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชาวบ้าน การละเล่นต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน และที่อาจสูญหายไป อีกทั้่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว นวัตวิถี่ การเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านประเพณี ที่เป็นมรดกของชุมชนที่ควรอนุรักษ์ เ็นการเชื่อมสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ และลดค่าครองชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการจัดงานประุเพณีวัฒนธรรมชนลาว - เผ่าเยอ ในครั้งนี้ เป็นการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นผสมผสานแบบซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศรู้จักอำเภอศิลาลาด   

 

      

 

 

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13