องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

สภาอบต.

 
 
  นายวิจิตร วิรุณพันธ์
 
  ประธานสภา  
 
 


 

นายทองปุ่น  โถทอง


รองประธานสภา


 
   
  นายสมพงษ์  แสนโคตร
 
  เลขานุการสภา  
 
 
 นายสวาท แก่นสาร
นายสุดใจ ลุนหล้า
 นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์
 ส.อบต.ม.1  ส.อบต.ม.2  ส.อบต.ม.3


นายทองคูณ  พรรษา
นายทรงศิลป์  บุญยัง
นางมณีวรรณ บุตศรี
ส.อบต.ม.4 ส.อบต.ม.7 ส.อบต.ม.9
นายสมจิตร  มายา


ส.อบต.ม.10