องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

สภาอบต.

 
 
  นายวิจิตร วิรุณพันธ์
 
  ประธานสภา  
  โทร.088-3499173
 


 

นายทองปุ่น  โถทอง


รองประธานสภา


 โทร.091-0138369
   
  นายสมพงษ์  แสนโคตร
 
  เลขานุการสภา  

โทร.063-4900947
 
 
 นายสวาท แก่นสาร
นายสุดใจ ลุนหล้า
 นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์
 ส.อบต.ม.1  ส.อบต.ม.2  ส.อบต.ม.3
โทร.088-1261390 โทร.085-4131460 โทร.083-2670709นายทองคูณ  พรรษา
นายทรงศิลป์  บุญยัง
นางมณีวรรณ บุตศรี
ส.อบต.ม.4 ส.อบต.ม.7 ส.อบต.ม.9
โทร.065-6016227 โทร.099-6152934 โทร.062-0679347
นายสมจิตร  มายา


ส.อบต.ม.10

โทร.080-5551306