องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

สำนักปลัด
-ว่าง-


ปลัด


 

นางกัญญาณัฐ  กมล


หัวหน้าสำนักปลัดนายจารุวัฒน์ กมล
นางสาวปิยะพร  อินธิแสง นางสาวกานต์ติมา  บุญเชิด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวนิตยา เลาะหะนะ นางสาวเพ็ญนภา  พนารินทร์ นางสาวสุกัญญา  บุญสอน นางสาวนุชวรา  วิรุณพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวธัญชนก ธนูศร
นายวิไล  นิยม นายศุภชัย ใบมาก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายธนภัทร บุญยัง
นายเพิ่มพูน ร่วมจิตร
นายธนากรณ์ พรรษา
พนักงานจ้างเหมา
ยาม
พนักงานจ้างเหมา(ทำสวน)นางสาวพวงพยอม พราวศรี
นายวินิจ  สาสังข์ นายนฤนาจ สีหบุตร
พนักงานจ้าง(แม่บ้าน)
นักการภารโรง พนักงานจ้างเหมาทั่วไป