องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

สำนักปลัด


 

นางกัญญาณัฐ  กมล


หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวปิยะพร  อินธิแสง

นางสาวกานต์ติมา  บุญเชิด
นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจารุวัฒน์  กมล

เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเพ็ญนภา  พนารินทร์

นางสาวเกวลี  นิยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนรัตน์  อำนวย
นายศุภชัย  ใบมาก นางสาวนิตยา  เลาะหะนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไปนายหลาว  เครือแสง

นายวิไล  นิยม
ยาม

คนงานทั่วไป


นายวินิจ  สาสังข์


นักการภารโรง