องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

กองคลัง


 

นางสฐิชา  มัธุรัตน์


ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิกานต์  วรสาร

นางสาวสุพัตรา  สุวรรณชา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวอมรกานต์  งามตรง


เจ้าพนักงานพัสดุ