องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

กองคลัง

นางสุฐิชา  มัธุรัตน์


ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวชรินรัตน์  นิยม

นายสัตยา  สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวกาญจนา   สุภาพ

นางสาวอมรกานต์  งามตรง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุนางสาวสุภาวดี   ศุภศร
นางสาวจิราภรณ์  บัวส่อง
นางสาวพรวรินทร  จำปาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างเหมา(พัสดุ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ