องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

กองช่าง


 

-ว่าง-


ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนุทัศน์  ก้อนคำ
นางสาวบุษราภรณ์  โซ่เงิน
นายสุทธิชัย   พิมพา
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประปา
นายประดิษฐ์ เลาะหะนะ นายณัฐพร  ทองสุข นายธนวัฒน์   สุภาพเจ้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประภวิษณ์   พัฒพินิจ
นายสุธรรม   ทิพย์จักขุ
นายปิยะวัติ  ศรีพลัง
นายอุทัย  พรรษา
พนักงานจดวัดมาตรน้ำประปา พนักงานทั่วไป (ประปา)

พนักงานจ้างเหมา (ประปา)
พนักงานจ้างเหมา (ประปา)