องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

หัวหน้าส่วนราชการ


 

นางสฐิชา  มัธุรัตน์


ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางกัญญาณัฐ  กมล นางสฐิชา  มัธุรัตน์ นายพิเชษฐ์  สะตุพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวสภาวดี  ปักอินทรี
จ่าเอกวิชิต  จันเจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม