องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


 

นายสุริเยศร์ สุระโคตร


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-4767227นางกัญญาณัฐ  กมล นางสฐิชา  มัธุรัตน์ นายอนุทัศน์  ก้อนคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-8483609
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.062-6637478
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-8657463นางสาวสภาวดี  ปักอินทรี
จ่าเอกวิชิต  จันเจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร.084-9270710

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.062-5821185