องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวสภาวดี  ปักอินทรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนารินทร์ สระบัวทอง
นางสาวจงลักษ์  พิมพ์ศรี นางมณี   นากอก
นางพัชรินทร์   คำชะนาม
นักวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก


นายดำรงค์  แก้วพรม นางสาวยุภาวดี  ธรรมวัตร นางธัญลักษณ์  พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กนางสาวรัชนีย์กรณ์  จำปาทิพย์
นางสมคิด นากรณ์
นางปราสัย  เขตสกุล
พนักงานจ้างเหมา
นักการภารโรง
แม่บ้าน