องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 

นางสาวสภาวดี  ปักอินทรี


ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางธนกร  โพธิ์ทอง
นายดำรงค์  แก้วพรม
นางมณี  นากอก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ครูผู้ดูแลเด็กนางธัญลักษณ์  พราวศรี

นางสาวยุภาวดี  ธรรมวัตร
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก