องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

กองสวัสดิการสังคม

 
จ่าเอกวิชิต  จันเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสุปรียา  ก้อนคำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวรุ่งอรุณ   วงษ์ใหญ่
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน