องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 6 ม.ค. 2566 ]49
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมาวด ๖ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด ๗ วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย [ 24 พ.ย. 2565 ]46
3 ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 พ.ย. 2565 ]47
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโจดม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโจดม่วง [ 24 พ.ย. 2565 ]46
5 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทรอื่นเป็นกรณ๊พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ ๒๕๕๘ [ 24 พ.ย. 2565 ]43