องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ผ.01
ผ.02-ผ.02-1
ผ.03
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ