องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)2566

ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล *หมายเหตุ (คำอธิบาย)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง
https://jodmuang.go.th/data.php?content_id=7
 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
https://jodmuang.go.th/data.php?content_id=11
 
o3 อำนาจหน้าที่
https://jodmuang.go.th/data.php?content_id=6
 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=30
 
o5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
https://jodmuang.go.th/data.php?content_id=10
 
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=39
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=1
 
การปฎิสัมพันธ์
o8 Q&A

https://jodmuang.go.th/phpBB3/
 
o9 Social Network
https://www.facebook.com/people/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง/100064368954525/
 
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=104
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=6
 
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=37
 
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=38
 
การปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=41
 
การให้บริการ
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=42
 
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=43

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=34
 
o18 E-Service
https://jodmuang.go.th/eservice.php
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=47
 
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=48

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=49

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=50
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=51
 
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=52
 
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=53

o26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=54
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=55
 
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://jodmuang.go.th/contact5.php
 
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=56

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=77
 
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=105
 
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=110
 
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=106
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=59

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=60
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=62
 
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=63
 
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=64


 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=107

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=108

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=109

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=74

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://jodmuang.go.th/news.php?id_type=75